UKA Saturday Ring 3 Novice Steeplechase 1 - rozgreening