Saturday Ring 3 Novice Steeplechase 2 - rozgreening