Saturday Ring 3 Novice Steeplechase 1 Maxi only - rozgreening