Saturday Ring 3 Champ Steeplechase 1 - rozgreening